Porady

Po co promotor?

Promotor pracy dyplomowej ma znaczący wpływ na cały proces powstawania pracy magisterskiej czy też pracy licencjackiej. Dlatego kwestia odpowiedniego doboru osoby, która będzie prowadziła Twoją pracę, jest taka ważna i niestety dość problematyczna. Często zdarza się, że niemożność porozumienia się z Panią Promotor lub Panem Promotorem, utrudnia pisanie pracy magisterskiej, pracy licencjackiej, a czasem prowadzi nawet do konieczności zmiany promotora. Jednak nie jest to takie proste, a wszelkie sporne sprawy rozstrzyga Dziekan (nie zawsze na korzyść Studenta). Zmiana promotora stanowi niezwykle żmudne działanie, które wymaga nie tylko zgody Dziekana Wydziału, ale również dotychczasowego i przyszłego promotora.

Dlatego poruszamy kwestię doboru promotora, aby pomóc Wam wybrać dobrze i to za pierwszym razem (bez zbędnych problemów i przykrych przygód, na które uczulili nas Wasi starsi Koledzy/Dyplomanci).

Musicie wiedzieć, że propozycje seminariów dyplomowych oraz promotorów muszą być przedstawione Studentom nie później niż na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w semestrze poprzedzającym kolejny semestr, na którym ma się rozpocząć seminarium magisterskie, licencjackie (seminarium dyplomowe wspomaga kolejne etapy realizacji pracy dyplomowej, a czas jego trwania określony jest w planach studiów).

Kto może zostać promotorem?

Zacznijmy od tego – kim właściwie jest promotor? Kto może zostać promotorem pracy dyplomowej?

 • Promotorem (promotorką), może być każdy samodzielny pracownik naukowy lub pomocniczy pracownik naukowy. Promotorzy są zawsze wyznaczani przez Dziekana i opiniowani przez Radę Wydziału (spośród profesorów, doktorów habilitowanych lub doktorów o specjalności lub dorobku naukowym, który zgadza się z kierunkiem dyplomowania)
 • Promotorem pracy licencjackiej (lub innej pracy dyplomowej) może być osoba, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora

Jakie są obowiązki promotora?

Promotor sprawuje opiekę nad pracą dyplomową, wpływa na jej kształt i wygląd; odpowiada za merytoryczną i formalną poprawność pracy. Do obowiązków promotora, należą:

 • ustalenie ze Studentem – tematu pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej);
 • pomoc w określeniu przedmiotu, zakresu pracy dyplomowej oraz jej głównych celów;
 • prowadzenie ze Studentami – stałych konsultacji metodologicznych (w ramach seminarium dyplomowego);
 • systematycznego i rzetelnego sprawdzania fragmentów pracy;
 • zatwierdzania kolejnych etapów pracy dyplomowej;
 • omawiania wszelkich zasad korzystania z literatury;
 • udzielenia informacji o strukturze i redakcji pracy licencjackiej, pracy magisterskiej;
 • przekazania wiedzy dotyczącej konsekwencji, jakie wynikają z powodu naruszenia praw autorskich;
 • wystawienia oceny pracy dyplomowej.

Zanim wybierzesz promotora…

Co należy zrobić i wiedzieć – przed dokonaniem wyboru promotora?

 • zorientuj się czy promotor, który Cię interesuje pojawiał się na seminariach, poważnie podchodził do problemów Twoich starszych Kolegów, czy nie utrudniał Im pisania pracy dyplomowej i czy wywiązywał się ze swoich wszystkich obowiązków;
 • upewnij się czy dany promotor zjawiał się i był dostępny na swoich dyżurach;
 • postaraj się zdobyć jak najwięcej informacji na temat zaproponowanych Ci promotorów (np. w czym się specjalizują, czego dotyczą ich publikacje, jakie przedmioty wykładają, itp.);
 • wybierz wymagającego promotora, ale jednocześnie życzliwego i komunikatywnego;
 • nie zastanawiaj się nad wyborem takiego promotora, który prowadzi prace dyplomowe zbyt dużej liczby Studentów. Nie będzie miał wtedy dla Ciebie wystarczająco dużo czasu. Wiemy od naszych Klientów, że tacy promotorzy traktowali Ich ciężką pracę bardzo pobieżnie i nie sprawdzali (ani rzetelnie, ani terminowo) kolejnych rozdziałów pracy dyplomowej, które udawało Im się napisać.