Projekt licencjacki w praktyce
Porady

Praca dyplomowa (licencjacka lub magisterska) to potwierdzenie umiejętności twórczych bądź odtwórczych studenta w danej dziedzinie, zwieńczające cykl nauki na studiach wyższych w kraju, który należy do Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i przyjął ramowe struktury kwalifikacji. W Polsce takie struktury ujęte są w obowiązującej formule Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK), według których studia I stopnia (licencjackie) zajmują szósty poziom KRK, natomiast studia II stopnia (magisterskie) – siódmy. Praca dyplomowa na obydwu stopniach przygotowywana jest zgodnie z przyjętymi dla danego kierunku studiów wytycznymi i założeniami programowymi odpowiadającymi efektom kształcenia dla tego kierunku.

Do niedawna w ramach pracy dyplomowej możliwe było wyłącznie pisanie „tradycyjnej” rozprawy, polegającej na rozwinięciu określonego tematu i tez, nieodbiegających od teorii i metodologii, na których mogły się one opierać lub od których wychodzić, argumentacji i ilustracji sięgającej po przykłady zastosowań praktycznych, wyniki badań, wnioski. „Tradycyjna” praca dyplomowa jest dziełem oczekiwanym od magistrantów, operujących już narzędziami analizy i syntezy na wyższym poziomie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, w przeciwieństwie do uczestników studiów licencjackich, którzy nabywają podobnych kwalifikacji na poziomie niezaawansowanym, niewymagającym pogłębionej znajomości i kompleksowego operowania problematyką przedmiotową.

Okazuje się, że polski ustawodawca uwzględniając ten typ zależności, ale również potencjał wypowiedzi kreatywnej, stworzył możliwość przygotowania pracy dyplomowej w formie projektu. Ten typ prac wykazuje się innowacyjnością w kierunku naukowego, ale przede wszystkim praktycznego zastosowania.

Przez projekt licencjacki, najogólniej rzecz ujmując, rozumie się opracowanie indywidualnie lub zespołowo zadania na określony temat i w zakresie obranej ścieżki metodologicznej, której zastosowanie prowadzi do wymiernego efektu praktycznego, potwierdzającego nabycie umiejętności właściwych dla studiowanego kierunku, specjalności i / lub specjalizacji. Nie wyklucza się przy tym rezultatu teoretycznego, czyli przedstawienia w postaci projektu badania naukowego, które doprowadziło do wykazania założonych tez, podobnie jak w „tradycyjnej” pracy dyplomowej. Zastosowanie formy projektu w tym drugim przypadku może okazać się bardziej atrakcyjne i stwarzające więcej możliwości oraz uwzględniać szerszą paletę narzędzi analizy niż dzieje się to w pracy licencjackiej lub magisterskiej przedstawionej w postaci rozprawy według powszechnie obowiązującego w szkolnictwie wyższym schematu kompozycyjnego.

Cel projektu licencjackiego

Celem projektu licencjackiego powinno być opracowanie (rozwiązanie, opisanie, objaśnienie) konkretnego zagadnienia (tematu z zakresu specjalności).

Temat projektu licencjackiego

Temat projektu licencjackiego powinien być zgodny z kierunkiem oraz zakresem (specjalnością). Powinien być oryginalny i nie pokrywać się z zadaniami ocenianymi w ramach innych przedmiotów w programie studiów. Temat projektu proponuje student lub promotor. Zakres badawczy jest uzgadniany ze studentem i zatwierdzany przez prowadzącego seminarium na podstawie przedstawionego planu realizacji projektu.

Części projektu licencjackiego

Projekt licencjacki, spełniający kryteria pełnej realizacji założeń badawczych składa się z następujących części:

WSTĘP
Rozdział I – wprowadzenie do problematyki, prezentacja założeń wstępnych i metodologii, oczekiwanych efektów projektowych i ich dokumentacja.
I.1. Sprecyzowanie celu projektu, przedstawienie tezy lub tez badawczych, uzasadnienie motywacji do podjęcia tematyki, wskazanie na znaczenie projektu dla współczesnej wiedzy i praktyki, jego nowatorstwo, unikatowość itp.
I.2. Charakterystyka przedmiotu badań (podmiot gospodarczy lub gospodarujący), uzasadnienie wyboru metody lub metod i technik badawczych.

Rozdział II – diagnostyczno-opisowo-krytyczny o objętości ok. 15-25 stron (32 000 – 40 000 znaków bez spacji); obejmuje charakterystykę podjętej problematyki i zastosowanej metody badawczej, napisana poprawnym językiem z uwzględnieniem podstawowej terminologii specjalistycznej, przygotowana w oparciu o najważniejszą i aktualną literaturę przedmiotu oraz materiały pierwotne zgromadzone przez studenta np. podczas odbywania praktyki zawodowej lub pracy zawodowej.
II.1. Prezentacja koncepcji, problemu badawczego, opis sposobu wykonania projektu (rozwiązania problemu).
II.2. Opis poszczególnych zadań, faz realizacji projektu.

WNIOSKI (podsumowanie i rekomendacje dla praktyki)
SPIS LITERATURY I ŹRÓDEŁ w tym m. in. 10-20 pozycji literatury publikowanej, akty prawne, materiały pierwotne, wyselekcjonowane publikacje netograficzne.

Co jeszcze należy wiedzieć o projekcie licencjackim?

Projekt licencjacki powinien być opracowany poprawnie pod względem edytorskim zgodnie z przyjętymi wymaganiami, określonymi dla poszczególnych uczelni. W projekcie licencjackim należy uwzględniać aparat naukowy (odsyłacze przypisy dolne, poprawnie zapisane noty bibliograficzne).

Reasumując, projekty licencjackie to domena PiszemyPrace.pl!