Rodzaje prac dyplomowych
Porady

Do prac dyplomowych zalicza się, min.: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca specjalistyczna, praca podyplomowa, praca doktorska i praca habilitacyjna.

Praca licencjacka

Zarówno praca licencjacka, jak i praca inżynierska powstają na zakończenie studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub w połowie dwustopniowych studiów magisterskich. Napisanie i obrona pracy licencjackiej upoważnia do posługiwania się tytułem licencjata. Natomiast praca inżynierska – umożliwia uzyskanie tytułu inżyniera.

Praca magisterska

Praca magisterska powstaje na koniec studiów drugiego stopnia lub studiów magisterskich. Umożliwia uzyskanie tytułu magistra (wyjątek stanowi tutaj – weterynaria, a także kierunek lekarski oraz lekarsko-dentystyczny, na których Absolwenci nie piszą prac magisterskich).

Praca doktorska

Następny etap edukacji jest uwieńczany napisaniem pracy doktorskiej (dysertacji), która stanowi podstawę do uzyskania stopnia naukowego doktora. Natomiast rozprawę habilitacyjną trzeba napisać aby uzyskać stopień naukowego doktora habilitowanego.

Wyróżnia się trzy rodzaje prac dyplomowych: teoretyczne (opisowe), empiryczne (badawcze) i przeglądowe.

Prace teoretyczne

Prace opisowe to udokumentowane prezentacje teorii analizowanego tematu (opracowania określonej koncepcji lub teorii naukowej). Tego typu prace bazują na specjalistycznej literaturze.
Poprzez pisanie właśnie takiego rodzaju “dzieła”, Student, ma okazję wyrazić swoją znajomość – teoretycznych zagadnień związanych z tematem pracy oraz znajomość literatury przedmiotu. Prace teoretyczne, najczęściej uogólniają i porządkują wiedzę, która była już wcześniej zaprezentowana.

Prace empiryczne

Prace badawcze polegają na przeprowadzaniu własnych badań w terenie i zbieraniu unikalnych materiałów (pozwalają na odkrycie czegoś nowego). Opierają się na bezpośrednim kontakcie z rzeczywistymi osobami i zjawiskami natury. Na podstawie uzyskanych materiałów empirycznych – opisuje się zjawiska, fakty oraz poddaje się je odpowiedniej klasyfikacji i systematyzacji. Celem takiego opisu jest ukazanie genezy zjawisk i czynników, które wpływają na ich przebieg.

Prace przeglądowe

Prace przeglądowe opierają się, przede wszystkim, na analizie porównawczej literatury, która dotyczy określonego problemu. Zatem tego rodzaju prace, to przeanalizowane wyniki badań innych autorów i ich krytyczna ocena. Prace przeglądowe, polegają na usystematyzowanym i wszechstronnym przeglądzie publikacji – w języku polskim, a także w językach obcych.

Prace dyplomowe, mogą stanowić połączenie zarówno pracy opisowej, jak i pracy badawczej. Zwykle podzielone są na dwie części:

  • teoretyczną – opierającą się na merytorycznym opisaniu zjawiska, które będzie badane.
  • empiryczną – będącą opisem zgromadzonego materiału badawczego.