section-f8d7524

Regulamin świadczonych usług


Część materiałów w formacie PDF może wymagać bezpłatnego oprogramowania Acrobat Reader. Regulamin stanowi integralną część umowy.

Zasady współpracy między Zespołem PiszemyPrace.pl, a Klientami określa poniższy Regulamin. Każda osoba nawiązująca z nami współpracę automatycznie akceptuje postanowienia Regulaminu. Wszystkie prace napisane przez PiszemyPrace.pl można wykorzystywać tylko w celach informacyjnych. Przygotowany materiał można wykorzystać tylko jako wzór do napisania własnej pracy. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa autorskiego oraz art. 270 paragraf 1, art. 272 i art. 273 KK. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezgodne z prawem wykorzystanie tych materiałów.

 1. Czas realizacji zlecenia oraz forma i termin płatności ustalane są w momencie podjęcia współpracy i każdorazowo ustalane są indywidualnie.
 2. Ustalony termin realizacji jest terminem prognozowanym. Termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy.
 3. Kolejne części pracy przekazywane są Zleceniodawcy po dokonaniu ustalonej wpłaty.
 4. Poprawki wliczone są w cenę pracy i dokonywane są w ciągu 15 lub 20 dni roboczych od chwili przekazania przez Serwis materiałów – całości lub rozdziału. Po tym terminie poprawki są płatne. Bezpłatnie realizowane są wyłącznie poprawki merytoryczne.
 5. Każde zlecenie realizowane jest w języku polskim, czcionką 12 lub 13 Times New Roman, interlinia 1,5, standardowe marginesy oraz przypisy u dołu strony (w formacie: Kowalski J., O Polsce, 2009, s. 11-17.) W przypadku innych wytycznych dotyczących przypisów Zleceniodawca zobowiązany jest poinformować o tym w momencie składania zamówienia.
 6. Materiał realizowany jest na podstawie dostępnych (również wskazanych przez Zleceniodawcę) materiałów książkowych i zasobów internetowych.
 7. Nawiązanie kontaktu z PiszemyPrace.pl przez Zleceniodawcę jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Realizacja zlecenia przebiega w następujący sposób:

 • ZAPYTANIE KLIENTA – kontakt za pośrednictwem poczty e-mail (redaktor@piszemyprace.pl) bądź
  poprzez formularze zamówienia dostępne na stronach internetowych Serwisów. Preferowaną formą wysyłania zamówienia jest formularz zamówienia.
 • ODPOWIEDŹ SERWISU – po przesłaniu zamówienia redakcja Serwisu sprawdza
  w czasie do 24 godzin możliwość wykonaniu zamówionej usługi i informuje Zleceniodawcę.
 • DECYZJA KLIENTA – po otrzymaniu odpowiedzi od naszego zespołu Zleceniodawca w ciągu 24 godzin powinien się do niej ustosunkować, tj. poinformować redakcję Serwisu o decyzji w sprawie zlecenia. Po upływie 24 godzin przesłane
  ustalenia przestają obowiązywać.
 • POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA – na adres e-mail Zleceniodawcy przekazywane jest potwierdzenie przyjęcia realizacji zlecenia, w którym określone zostają szczegóły realizacji zlecenia, termin realizacji oraz dane do
  wpłaty za całość zlecenia lub jego poszczególne rozdziały.
 • PRZEKAZANIE DANYCH DO PANELU KLIENTA – w momencie przyjęcia zlecenia przekazujemy Zleceniodawcy dane dostępowe do Panelu Klienta, w którym znajdują się informacje nt zlecenia, oraz system dyskusji, za pomocą którego Zleceniodawca może kontaktować się z redaktorem odpowiedzialnym za realizację zlecenia. Na tym etapie Zleceniodawca może zgłosić chęć otrzymania faktury VAT za zrealizowaną wpłatę. W tym celu należy napisać e-mail na adres redaktor@piszemyprace.com.pl i podać dane do jej wystawienia oraz numer zlecenia.
 • WPŁATA ZA ZAMÓWIENIE – Zleceniodawca dokonuje wpłaty za całość lub zadatku za fragment zlecenia na rachunek bankowy PiszemyPrace.pl
 • PRZEKAZANIE ZAMÓWIONEGO MATERIAŁU – w ustalonym terminie redakcja Serwisu przekaże zamówiony materiał. Będzie on do pobrania w Panelu Klienta w formacie .doc i .pdf.
  Jeżeli zamówienie realizowane jest etapami, to dalszy przebieg realizacji zamówienia następuje od
  punktu 6.
 1. Wpłaty za przyjęte zlecenie realizowane są zwykle w formie przedpłaty za całość zamówienia. Opracowania naukowe do 30 stron i/lub w terminie do 14 dni płatne są z góry za całość. Przy dłuższych terminach i większej objętości
  płatność może być realizowana w formie ratalnej (do maksymalnie 3 równych rat z obowiązkiem zapłaty).
 2. Tylko wytyczne przesłane mailem, formularzem zamówienia bądź poprzez Panel Klienta są wiążące dla redakcji Serwisu, a Zleceniodawca ma prawo do nieodpłatnych poprawek, jeśli tych wytycznych nie spełnimy.
 3. Obowiązkiem Zleceniodawcy jest dopilnować, aby wszystkie dane dotyczące zlecenia umieszczone w Panelu Klienta były zawsze aktualne. W przypadku niedopilnowania tych kwestii reklamacje dotyczące poprawek nie będą uwzględniane.
 4. Obowiązkiem Zleceniodawcy jest wypełnienie w ciągu 24h od momentu złożenia zamówienia, formularza „Wytyczne dotyczące zamówienia”, który znajduje się w Panelu Klienta. Niedopełnienie tej formalności powoduje, że żadne reklamacje dotyczące zlecenia nie będą realizowane.
 5. Zleceniodawca po zapoznaniu się z przesłanymi przez nas materiałami może wnieść swoje zastrzeżenia lub uwagi, zgodnie z którymi poprawiamy opracowanie (jeżeli dopełnione zostały §2 pkt. 2-4).
 6. W przypadku rezygnacji z realizacji usługi Zleceniodawca zobowiązany jest do dokonania wpłaty 80% pozostałej do rozliczenia kwoty faktur w terminie nieprzekraczającym 7 dni od momentu jej zgłoszenia. Jeżeli wpłata została zrealizowana w formie jednorazowej przedpłaty Zleceniodawcy rezygnującemu z usługi nie przysługuje zwrot wpłaconych środków.
 7. W przypadku płatności ratalnej, brak wpłaty w terminie za kolejną część zamówienia skutkuje rozwiązaniem umowy w terminie natychmiastowym. W przypadku rozwiązania umowy z powodu braku płatności Zleceniodawca
  zobowiązany jest do dokonania wpłaty 80% pozostałej do rozliczenia kwoty faktur w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty najwcześniejszego zobowiązania. Jeżeli wpłata została zrealizowana w formie jednorazowej przedpłaty Zleceniodawcy rezygnującemu z usługi nie przysługuje zwrot wpłaconych środków.
 8. W przypadku opóźnienia wpłaty w ustalonym terminie redakcja serwisu ma prawo przesunąć realizację zlecenia na inny (wolny, niekoniecznie proporcjonalny) termin.
 9. Materiał uznaje się za niezrealizowany po upływie 52 tygodni od daty wskazanej jako "termin realizacji zamówienia". Po tym czasie Klientowi przysługuje prawo zwrotu poniesionych kosztów.
 10. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych §2 pkt. 6-7 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  musi zostać złożone pisemnie na adres: EDU-KREACJA REDAKCJA PISZEMYPRACE.PL, ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków
  (załącznik 1).
 1. Podstawą do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji jest przesłanie za pośrednictwem formularza reklamacji (https://tiny.pl/7pxsp) informacji czego ona dotyczy.
 2. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest fakt, że zlecenie nie jest na odpowiednim poziomie merytorycznym wymaganym dla prac danego poziomu.
 3. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest fakt, że przesłany materiał zawiera błędy merytoryczne, które zostały udokumentowane przez Klienta.
 4. Przekroczony współczynnik prawdopodobieństwa nie jest podstawą do uwzględnienia reklamacji.
 5. Klient ma prawo do bezpłatnych poprawek w ciągu 14 dni od zakończenia realizacji krótkiego zlecenia – do 30 stron oraz 21 dni – przy zleceniach o objętości powyżej 30 stron.
 6. Po upływie powyższego terminu Serwis ma prawo odmówienia dokonania poprawek lub naliczenia dodatkowej opłaty za wykonanie poprawek.
 7. Z uwagi na charakter prowadzonej działalności w przypadku niemożności poprawienia zamówionego materiału Klient ma prawo żądać częściowej rekompensaty w wysokości do 10% łącznie dokonanych wpłat. Wysokość rekompensaty
  ustalana jest indywidualnie w drodze negocjacji i odbywa się na wniosek Zleceniodawcy.
 1. Aby skorzystać z promocji zniżkowej należy podać podczas procesu składania zamówienia otrzymany kod promocyjny.
 2. Promocje nie łączą się.
 3. Zasady obowiązywania promocji zostaną szczegółowo opisane na stronach serwisów.
 1. Podjęcie współpracy z Serwisem jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu w całości. Informacje zawarte na naszej stronie oraz w ogłoszeniach, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Materiały przygotowane i udostępniane przez Serwis mogą stanowić wyłącznie inspirację do tworzenia samodzielnych opracowań. Maj one charakter wzorcowy, pomocniczy tak jak wszelkie inne prace naukowe dostępne na rynku, np. książki. Dlatego mogą być one wykorzystane wyłącznie zgodnie z prawem.
 2. Osoba zamawiająca materiał naukowy, oświadcza jednocześnie, że będzie go wykorzystywała wyłącznie zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce. Opracowania wykonane przez Serwis nie mogą być przedstawiane na uczelniach jako swoje własne, ponieważ jest to działanie niezgodne z prawem. Nie chcemy i nie wyrażamy zgody na
  wykorzystywanie udostępnionych materiałów w sposób sprzeczny z prawem (w rozumieniu artykułu 9 kk). Zasady opisane przez nas są regulowane przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi. Nie jest możliwe przeniesienie
  niemajątkowych praw autorskich, dlatego zgodna autora na ich przeniesienie jest prawnie bezskuteczna.
 3. Zamawiany materiał powstaje w sposób zgodny z prawem poprzez napisanie, zredagowanie i korektę.
 4. Treść przekazywana w korespondencji e mail jest poufna i przeznaczona wyłącznie do wglądu i celów informacyjnych osoby zamawiającej ją. Rozpowszechnianie, dystrybucja, kopiowanie, publikowanie lub powielanie niniejszych wiadomości oraz załączników w nich zawartych, jest zabronione i może być ścigane karnie. Treść
  korespondencji e mail jest chroniona prawnie i należy ją użytkować zgodnie z art. 272 kodeku karnego oraz przepisami ustawy Prawo autorskie.
 5. Przyjmujący zlecenie nie ponosi odpowiedzialności za dalsze, lub niewłaściwe użytkowanie udostępnionych materiałów. Treści przekazywane osobie zamawiającej, stanowią materiał doradczy, poglądowy, pomocniczy i mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z prawem obowiązującym w RP.
 6. Zamówiony materiał ma charakter informacyjny, wzorcowy i stanowi jedynie poradę naukową. Materiał ten nie jest pracą dyplomową, ani częścią pracy dyplomowej. Nie może być wykorzystywany jako element składowy pracy dyplomowej. Nie może być wykorzystany do egzaminu dyplomowego, ani w celu zaliczenia przedmiotu czy też uzyskania tytułu zawodowego. Praca dyplomowa jest bowiem przede wszystkim samodzielnym dziełem naukowym.
 7. Osoba, która wykorzystuje materiał edukacyjny niezgodnie z prawem, traci możliwość uzyskania korekt oraz dalszych konsultacji. Może również zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Wykonawca może również zażądać usunięcia skutków naruszenia prawa, a w razie niemożności ich usunięcia, może zażądać odszkodowania
  w kwocie nie mniejszej niż 100 zł netto za każdą stronę A4.
 8. Przyjmujący zlecenie nie przekazuje praw autorskich do udostępnianego materiału, zachowuje prawo do ich rozpowszechniania i wielokrotnej sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Materiały
  przekazywane w ramach współpracy są zapisywane w bazie opracowań wykonawcy i mogą podlegać kontroli wszelkich organów zewnętrznych, w dowolnym czasie, zwłaszcza w celu weryfikacji ich właściwego użytkowania.
 1. Opóźnienie w uregulowaniu zaległej płatności - 70 zł / za każdy monit sms lub listowny. Monit wysyłany jest co 3 dni do momentu uregulowania należności.
section-9bc8a49

Polityka prywatności


Zasady postępowania z Twoimi danymi osobowymi oraz plikami cookie. Żebyś czuł się po prostu dobrze.

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: PiszemyPrace.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: edu-KREACJA Szlak 77/222, 31-153 Kraków
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: redaktor@piszemyprace.com.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Prowadzenie rozmów typu chat online
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
  • Realizacja zamówionych usług
  • Windykacja należności
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 4. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 5. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: One.com
 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • operatorzy pocztowi
  • kancelarie prawne i windykatorzy
  • operatorzy płatności
  • operatorzy rozwiązania typu chat online
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
 3. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne: