Porady

Bez względu na to, czy swoją pracę dyplomową: magisterską, licencjacką, inżynierską lub podyplomową piszemy własnoręcznie, czy posiłkujemy się przy tym doświadczeniem innych osób, po złożeniu jej w dziekanacie czeka nas stres niejednokrotnie większy niż sama obrona – weryfikacja przez system antyplagiatowy.

Każda praca oparta jest na wcześniejszych publikacjach

Oczywistym jest, że każda praca dyplomowa, nawet ta najbardziej samodzielna, opiera się w znacznym stopniu na wcześniejszych publikacjach i nie sposób uniknąć w niej cytatów i zapożyczeń, zwłaszcza, gdy piszemy pracę licencjacką w oparciu o istniejące definicje czy akty prawne. Dotyczy to także, choć w nieco mniejszym stopniu, prac empirycznych jak prace magisterskie, inżynierskie lub podyplomowe. Nie mówiąc o tym, że nasz umysł działa w taki sposób, że po pewnym czasie potrafi cudze sformułowania przedstawić nam jako własne.

Pozostaje obawa – jak to wszystko zinterpretuje system?

System antyplagiatowy (OSA, JSA, Plagiat.pl)

Po pierwsze trzeba mieć świadomość, że to nie program kwalifikuje pracę dyplomową jako plagiat. Jego zadaniem jest jedynie porównanie jej treści z zasobami Internetu, w tym książkami i podręcznikami wydanymi w formie e-booków oraz swoją bazą już obronionych prac dyplomowych, a następnie przygotowanie raportu na temat ilości i źródeł zapożyczeń.
W bazie programu znajdują się wszystkie prace dyplomowe sprawdzone uprzednio na danej uczelni, lub jeśli przystąpiła do Ogólnego Międzyuczelnianego Systemu Antyplagiatowego również w innych szkołach wyższych w Polsce. Raport podobieństwa, wygenerowany przez program, zawiera różnego rodzaju współczynniki podobieństwa, określające jaka część napisanej pracy składa się z fragmentów identycznych z tekstami w bazie.
Bardzo upraszczając, system zaznaczy:

  1. wszystkie minimum pięciowyrazowe frazy odnalezione z bazie i zasobach Internetu (współczynnik podobieństwa 1),
  2. analogiczne fragmenty składające się z 25 wyrazów (współczynnik podobieństwa 2),
  3. wszystkie ośmiowyrazowe lub dłuższe fragmenty odnalezione w Bazie Aktów Prawnych (współczynnik podobieństwa 3),
  4. fragmenty o długości 25 słów skopiowane z Bazy Aktów Prawnych (współczynnik podobieństwa 4),
  5. 10 najdłuższych fragmentów pracy, uznanych jako podobne do znajdujących się w bazie.

Ostatecznej weryfikacji dokonuje człowiek!

Dopiero na podstawie analizy tych danych, promotor, lub inna wyznaczona do tego osoba dokonuje ostatecznej weryfikacji napisanej pracy. Kryteria przyjęte na poszczególnych uczelniach mogą się różnić, choć twórcy programu sugerują, że za niesamodzielne należy uznać opracowania, gdzie przekroczony został próg 50% dla współczynnika podobieństwa 1. i 5% dla współczynnika podobieństwa 2. Jak wynika z powyższego, jeśli piszemy pracę sami nie musimy raczej obawiać się, że niechcący popełnimy plagiat.

Jak się ustrzec przed plagiatem?

Przede wszystkim nie można przepisywać fragmentów z książek, Internetu lub cudzych prac nie opatrując ich cytatem i bez podania źródła w postaci przypisu. Trzeba wtedy jedynie dokładnie zapoznać się z zasadami cytowania i przytaczania aktów prawnych. Wiadomo jednak, że w życiu nie zawsze wszystko układa się tak, jakbyśmy tego chcieli i czasami sytuacja zmusza nas do skorzystania z czyjejś pomocy.

Często stosowanym rozwiązaniem staje się zakup przykładowej pracy dyplomowej. Przykładowej w znaczeniu wzorcowej. Jak wtedy pisać pracę by nie popełnić plagiatu? By nie popełnić plagiatu pracę należy zawsze napisać samodzielnie. Z przykładowej pracy można czerpać jak z książki. Jeśli coś chcemy przepisać to musimy opatrzyć to przypisem i/lub cytatem. Mając jednak przykładową pracę na taki sam temat jak piszemy skracamy sobie czas na poszukiwanie źródeł, układanie koncepcji pracy. Mamy gotowe cytaty, zapożyczenia z książek i innych źródeł już wyciągnięte, umieszczone i poukładane w pracy. Wystarczy dotrzeć do tych źródeł albo je po prostu zacytować w taki sam sposób w swojej pracy.

Zachęcamy wszystkich studentów do tworzenia własnych prac naukowych posiłkując się gotowymi wzorami i przykładowymi pracami.