Błędy edytorskie w pracy dyplomowej

Podczas pisania pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej), należy trzymać się ogólnych zasad dotyczących procesu jej powstawania. Trzeba unikać wszelkich mankamentów, które mogłyby wpłynąć na gorszą jakość pracy (na przykład – błędów edytorskich lub błędów typograficznych). Zazwyczaj o dokładnych wymogach edytorskich oraz wszelkich innych zasadach, do jakich należy się dostosować podczas pisania pracy dyplomowej, informują same uczelnie. Jeśli jednak macie problemy z uzyskaniem wiedzy na ten temat, to zachęcamy Was do przeczytania poniższego artykułu.

Zasady pisania prac licencjackich, prac magisterskich, prac inżynierskich

 • Problem główny wyznacza charakter oraz zawartość merytoryczną pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, czy też pracy inżynierskiej. Dlatego przypominamy, że już we wstępie pracy dyplomowej każdego rodzaju – należy jasno określić analizowany przez Was problem, własny punkt widzenia oraz wskazać przyjętą w pracy metodę badawczą lub metody badawcze.
 • Praca dyplomowa powinna zawierać od 3 do 4 rozdziałów. Tekst poszczególnych rozdziałów musi być podzielony na podrozdziały. Rozdziały nie mogą kończyć się rysunkiem ani tabelą.
 • Podczas pisania, na przykład pracy magisterskiej, należy zachować jasność wywodów, ponieważ odzwierciedla to stopień znajomości podjętej przez autora – problematyki, sposób jej rozumienia oraz umiejętność wykorzystania w samej pracy dyplomowej. Wyrażając własne stanowisko nie należy wyolbrzymiać tematu, natomiast warto przytaczać możliwe rozwiązania prezentowane w literaturze.
 • Podczas pisania pracy dyplomowej należy unikać osobistych refleksji oraz przemyśleń.
 • Tekst pracy dyplomowej każdego rodzaju czy to pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, czy też pracy inżynierskiej; musi charakteryzować się merytoryczną spójnością – tzn., że wątki poruszane w pracy, muszą wiązać się ze sobą i płynnie ”przechodzić” w kolejne.
 • Styl naukowy odznacza się rzeczowością oraz zwięzłością. Poza oszczędnością w słowach, powinien się także wyróżniać swoją prostotą, komunikatywnością i jednoznacznością. Praca dyplomowa powinna być napisana jasnymi, niezbyt zawiłymi i prawidłowo sformułowanymi zdaniami. Dużym błędem jest stosowanie w tekście, na przykład pracy magisterskiej: skomplikowanych, niejasnych oraz długich zdań (co mogłoby ujawnić brak wiedzy przyszłego Dyplomanta – na temat opisywanych przez Niego problemów).
 • Podczas pisania pracy dyplomowej należy wystrzegać się błędów ortograficznych, nieporadności gramatycznej, błędów interpunkcyjnych, literowych – na przykład w nazwiskach obcojęzycznych, itp.
 • Każda praca licencjacka, praca magisterska czy też praca inżynierska; musi być napisana w formie bezosobowej i w czasie przeszłym (na przykład: przedstawiono, wyszukano, obliczono, ustalono, omówiono, zilustrowano, poddano analizie, itp…). Można także podczas jej pisania, używać strony biernej, przykładowo: „…zostanie przedstawione”, „….zostało zilustrowane”. Nie może być napisana w I osobie liczby pojedynczej, czyli zawierać sformułowań informujących o zamierzeniach (na przykład: „Ja postaram się przedstawić…”, „…pragnę zacząć od…”).
 • Częstym błędem edytorskim, jaki zostaje popełniany w pracach dyplomowych (dokładnie opiszemy tego rodzaju błędy poniżej), jest nieodpowiednie stawianie spacji. Zaznaczamy, że spacji nie używamy przed znakami interpunkcji (muszą znaleźć się tuż za tymi znakami), a także po otwartym nawiasie ani przed jego zamknięciem. Nie należy również używać więcej niż jednej spacji – między wyrazami.
 • Najgorszym błędem, jaki można popełnić podczas pisania pracy dyplomowej, jest niesamodzielność. Jeśli nie oznaczymy w swoim ”dziele” i to w odpowiedni sposób – nie swoich treści i nie udokumentujemy solidnie ich pochodzenia, to zawsze takie działanie będzie uznawane za plagiat (przestępstwo).
 • Zakazane jest nie tylko plagiatowanie tekstu innych autorów, ale także dublowanie wszelkich informacji zaczerpniętych z badań innych twórców, na przykład: wykresów słupkowych, autorskich wzorów i innych materiałów graficznych; tabel; informacji werbalnych (przykładowo – powielenie pytań ankiety, które zostały wykorzystane już wcześniej przez innego badacza, prowadzą do tzw. ”pseudoanalizy wyników badań”).
 • Wszelka literatura i materiały wykorzystywane do napisania pracy dyplomowej; muszą być zróżnicowane. Nie można, w tekście pracy dyplomowej, powoływać się ciągle na jedną pozycję, ponieważ takie ”dzieło” stanie się wtedy mało wartościowe i będzie świadczyło o niekompetencji oraz znikomej wiedzy samego Dyplomanta.
 • Kolejnym błędem, na jaki są narażeni autorzy prac dyplomowych (prac licencjackich, prac magisterskich, prac inżynierskich), jest zachwianie proporcji pomiędzy kolejnymi częściami pracy. Każda praca dyplomowa, musi zawierać wyraźnie wyodrębnioną część teoretyczną oraz część praktyczną (jednak zawsze muszą one ze sobą współgrać). Bardzo częstym błędem jest, na przykład – nadmiernie rozbudowana teoria oraz skrótowe sprawozdanie z badań własnych.
 • Innym mankamentem, który może wpłynąć na słabą jakość pracy dyplomowej, jest jej pisanie na ostatnią chwilę. W takiej sytuacji, promotor nie ma możliwości regularnego korygowania działań swojego podopiecznego i często jest zmuszany do odrzucania jego twórczości (niesie to ze sobą wiele konsekwencji zarówno społecznych, jak i akademickich).
 • Podczas pisania pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej) nie należy ograniczać się do streszczenia tekstów zaczerpniętych od innych autorów, bez wkładu własnego. Tak zwana – ”książkowość” powoduje, że praca dyplomowa staje się wtórna, mało twórcza oraz świadczy o braku dojrzałości jej autora, w stosunku do samodzielnego analizowania i badania zjawisk.

Edytorstwo tekstów literackich

Jest nierozerwalnie związane z zasadami, których celem jest udoskonalenie tekstu i sprawienie, żeby jego treść stała się jak najbardziej zrozumiała dla czytelnika. Podczas pisania pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej) należy szczególnie dbać o poprawność językową tekstu, czyli trzeba się wystrzegać błędów ortograficznych, typograficznych, logicznych i literowych. Bowiem często spotykamy się (redakcja serwisu www.pracedyplomowe.edu.pl) z pracami dyplomowymi, które można byłoby uznać za dobre, gdyby nie występujące w nich podstawowe i liczne błędy redakcyjne. Niestety nawet wzorowy tekst może zostać oceniony – jako słaby, jeżeli jego autor nie przestrzega elementarnych zasad redagowania prac (redagowanie tekstu polega na nadawaniu mu odpowiedniej formy, ulepszaniu treści, m.in. poprzez korygowanie błędów oraz na samym formatowaniu tekstu – o czym będziemy pisać w kolejnym artykule). Dlatego właśnie chcemy Wam pokazać, jakie błędy są najczęściej popełniane w pracach dyplomowych – abyście mogli się ich wystrzegać i dzięki temu pisać poprawne prace.

Najczęstsze błędy redakcyjne i typograficzne

 • Używanie spójników na końcu linii.
 • Zostawianie w tekście pracy dyplomowej – wielokrotnych pustych linii.
 • Stosowanie symbolu cala zamiast cudzysłowów (wyjątek mogą stanowić kody).
 • Wciskanie klawisza Enter na końcu wiersza.
 • Przenoszenie wyrazów przy pomocy spacji.
 • W treści pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej) można używać popularnych skrótów takich jak: m.in., np., itp., tj. Natomiast niemile widziane jest potoczne skracanie wyrazów (wg, ewent.).
 • Odwoływanie się do numerów stron (należy odwoływać się do numerów odpowiednich części pracy lub konkretnych obiektów).
 • Wstawianie spacji między nawiasem a tekstem w nawiasie; a także przed następującymi znakami: kropką, przecinkiem, średnikiem, znakiem zapytania, wykrzyknikiem, itp.
 • Stawianie spacji wewnątrz cudzysłowów (na przykład: „ Wysoki ” – wersja niepoprawna; „Wysoki” – wersja poprawna).
 • Zamieszczanie więcej niż jednej spacji między wyrazami.
 • W inicjałach nie należy używać spacji.
 • Po kropkach, dwukropkach, przecinkach, średnikach itp.; zawsze muszą być wstawione spacje.
 • Jeśli stosujemy kreskę, której zadaniem jest połączenie dwóch wyrazów w jeden, to w takim przypadku nie może być spacji, na przykład: Biało – żółty rower (wersja niepoprawna); Biało-żółty rower (wersja poprawna).
 • Gdy kreska rozdziela dwie części zdania, to muszą być wtedy wstawione odpowiednie spacje, na przykład: Ziemia-nasza planeta (wersja niepoprawna); Ziemia – nasza planeta (wersja poprawna).
 • Jeżeli przy liście wypunktowanej stawiane są po cyfrach kropki, później musi być duża litera.

Unikaj „pleonazmów”

Stosowane są często nieświadomie i polegają na tym, że jedna część wypowiedzi zawiera te same treści, które występują w drugiej części, na przykład:

 • Okres czasu – okres to miara czasu, a zatem powiązanie okresu z czasem jest błędne. Poprawną formą będzie, na przykład: w tym czasie lub w tym okresie.
 • Tylko i wyłącznie – używane jest często nieświadomie. Oba zwroty oznaczają to samo, dlatego też należy użyć tylko pierwszego zwrotu albo drugiego.
 • W dniu dzisiejszym.
 • W miesiącu styczniu, to zwrot niepoprawny. Należy użyć sformułowania – w styczniu.
 • W każdym bądź razie – to skrzyżowanie wyrażeń w każdym razie z bądź co bądź. W języku oficjalnym najlepiej jest używać w każdym razie.
 • Do innych, równie często spotykanych, błędów „pleonastycznych” – należą: fakt autentyczny, kontynuować dalej, cofać (się) do tyłu oraz potencjalne możliwości.

Drodzy Czytelnicy, mamy nadzieję, że potraktujecie ten artykuł jako, ściągę – która pomoże Wam w uniknięciu wielu błędów, w tekście pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej). Błędy, które zostały wymienione powyżej, należą do tych najczęściej popełnianych i zarazem najłatwiej zauważalnych. Pamiętajcie o tym, w trakcie pisania Swojej pracy.

Przypisy w pracy dyplomowej

Cytat stosowany jest dla bezpośredniego/dosłownego przytaczania cudzych słów (zarówno wypowiedzianych, jak i zapisanych). Musi on być zawsze wyróżniony w tekście, na przykład cudzysłowem lub kolorem i kształtem samej czcionki; a w przypadku prac dyplomowych (prac licencjackich, prac magisterskich, prac inżynierskich) musi być również opatrzony odpowiednim przypisem. Natomiast cytowanie jest to przywoływanie dzieł poprzedników, ich myśli, wywodów, poglądów, stwierdzeń na jakiś temat i wszelkich informacji zawartych w innych publikacjach. Polega więc ono na zapożyczaniu cudzych myśli – z jednoczesnym wskazaniem źródeł (bez dosłownego przytaczania).

Cytowanie ujmowane jest w dwojaki sposób

 • Cytowanie sparafrazowane – czyli omówienie własnymi słowami oraz uogólnienie wypowiedzi innych autorów lub faktów naukowych.
 • Cytowanie dosłowne – poprzez cytat, czyli dosłowne przytoczenie fragmentu czyjejś wypowiedzi.

Zarówno w przypadku cytatu przytoczonego bezpośrednio, jak i omówienia go własnymi słowami (w formie parafrazy), zawsze należy podać jego źródło.

Zasady dotyczące cytowania

 • Jeśli dany tekst jest cytowany w sposób dosłowny, to należy objąć go cudzysłowem oraz podać źródło cytowania, czyli: nazwisko autora, rok publikacji, stronę/y.
 • Gdy przywoływane jest w tekście nazwisko autora, to w nawiasie należy podać rok publikacji.
 • Jeśli autor danej pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej) powołuje się na badania, koncepcje lub poglądy innych twórców; to musi podać ich nazwiska oraz rok publikacji.

Do udokumentowania pochodzenia wszelkich omówień i cytatów – służą przypisy, które są niezbędnymi elementami w pracach dyplomowych każdego rodzaju (pracach licencjackich, pracach magisterskich, pracach inżynierskich).

Przypis (dolny, końcowy) – to wydzielona część pracy, na przykład pracy magisterskiej, która wskazuje na zastosowane w niej – źródło cytowania. Zasada stosowania przypisów sprowadza się do użycia konkretnego odsyłacza pod koniec cytowanej treści (po znaku interpunkcyjnym cytowanego fragmentu tekstu).

Odsyłacz/odnośnik użyty w przypisie może mieć formę: cyfry – najczęściej arabskiej (takie odsyłacze, powinny mieć numerację ciągłą w tekście całej pracy lub w obrębie każdego rozdziału), małych liter (stosowane są na obszarze jednej strony) lub znaków umownych, przykładowo – gwiazdek * (kiedy w pracy występuje znikoma liczba przypisów).

Zasady stosowania przypisów

 • Należy konsekwentnie trzymać się już raz wybranego – sposobu użycia przypisów (na przykład: jeśli w pierwszym przypisie zastosowany został inicjał imienia konkretnego autora, to należy się tego konsekwentnie trzymać w dalszej części pracy dyplomowej – w kolejnych przypisach).
 • W tekście całej pracy dyplomowej czy to pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, czy też pracy inżynierskiej; należy używać przypisów dolnych.
 • Numeracja przypisów powinna być ukazana w całej pracy dyplomowej – w sposób narastający.
 • Przypis zawsze musi się zaczynać dużą literą i kończyć kropką.
 • Oznaczenia przypisu w tekście pracy dyplomowej, należy stosować przed kropką, która kończy zdanie.
 • Tytuły należy podawać z użyciem kursywy (bez cudzysłowów).
 • Przypis: Tamże (Ibidem ) stosujemy wtedy, gdy w kolejnym przypisie powołujemy się na źródło, które zostało przytoczone w przypisie bezpośrednio poprzedzającym.
 • Dużymi błędami jest stosowanie przypisów, które są niekompletne lub niejasne oraz nie mają żadnego związku z pisaną pracą dyplomową.
 • Przed rozpoczęciem pisania pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej), należy porozmawiać z promotorem na temat tego, jaki styl przypisów powinien zostać w niej zastosowany; ponieważ nie ma jednego, uniwersalnego stylu, który jest akceptowany przez wszystkich promotorów.

Dobre przypisy to brak plagiatu

Jeśli w odpowiedni sposób podejdziecie do kwestii stosowania cytatów, przypisów i dokumentowania literatury to nikt nie zarzuci Wam plagiatu. Zabronione jest przywłaszczanie sobie autorstwa cudzych prac. Natomiast można się na nie powoływać w swoich ”dziełach”. Według ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskim i prawie pokrewnym w Art. 29: ,,Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości” (Źródło: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Art. 29, Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83).

Jeśli w pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej) zostanie podane źródło zapożyczonego fragmentu, jego twórca i jeśli będzie on czytelny oraz w odpowiedni sposób wyodrębniony i oznaczony; to takie działanie nie będzie plagiatem.

Szanowni Czytelnicy, pamiętajcie o tym, że praca dyplomowa powinna być pracą twórczą i należy w niej rozsądnie korzystać z utworów innych autorów, wszelkich materiałów źródłowych czy na przykład innych prac naukowych (w celu dokonania na ich podstawie analizy, wysnucia z nich innowacyjnych wniosków lub wyrażenia swojej opinii na ich temat). Wtedy pisana przez Was praca zyska na swej atrakcyjności. Natomiast, gdy zamieścicie w niej zbyt dużą ilość nieuzasadnionych cytatów, to niestety obniżycie jej wartość.

Praca licencjacka bez plagiatu

 • Zastosowanie cytatu zawsze musi być uzasadnione (przytoczony tekst musi uzasadniać i potwierdzać tezy zawarte w pracy dyplomowej, a także celnie wyrażać jakieś opinie, zjawisko, itp.).
 • Należy wyraźnie oznaczyć cytowany fragment. Wykorzystane treści muszą wyraźnie się odznaczać, tak by po ich odczytaniu było wiadomo, który fragment został zapożyczony z innego źródła. Można to zrobić na różne sposoby, na przykład oznaczyć czerpaną z innego źródła treść – cudzysłowem (cytaty można również wyróżnić innymi sposobami, na przykład: przy pomocy kroju pochyłego, ujmując cytowany fragment ramką, wyróżniając zapożyczony tekst innym kolorem czy krojem czcionki, itp.) lub przypisem. Jeśli dany tekst jest cytowany tylko we fragmentach, to opuszczony tekst należy zastąpić znakiem – ,,(…)”.
  Przypis jest wystarczający wtedy, gdy myśl zaczerpniętą przykładowo z innej pracy naukowej chcemy wyrazić własnymi słowami. Natomiast w sytuacji, gdy w pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej) zawieramy w sposób dosłowny – fragment cudzego tekstu, to oprócz zastosowania przypisu, należy ująć go cudzysłowem.
 • Cytat powinien pełnić funkcję pomocniczą. Głównym celem cytowania jest nadanie głębi swoim poglądom, argumentom i przemyśleniom. Nie mogą one zawładnąć głównym tekstem, na przykład pracy magisterskiej. Owszem ich rozsądne użycie, oznaczenie, podanie źródła pochodzenia i autora; znacząco podnosi wartość pracy dyplomowej. Jednak cytaty z założenia mają jedynie wzbogacać, rozszerzać i uzupełniać pisaną pracę dyplomową (która sama sobą powinna reprezentować odpowiednią wartość, musi być twórcza i charakteryzować się indywidualnością).
 • Ochronie prawno-autorskiej podlega każdy utwór niezależnie od tego, czy jego autorem jest uznany i wybitny profesor czy na przykład początkujący bloger. Dlatego w sytuacji, gdy materiały zostały zaczerpnięte ze strony internetowej, to zawsze należy podać jej adres. Oznaczać trzeba również fragmenty utworów zapożyczanych od nieznanych autorów. Wtedy należy podać źródło takiego tekstu oraz zamieścić krótką informację – że powołany utwór jest dziełem anonimowego twórcy.
Materiały do pracy dyplomowej

Skąd czerpać materiały do pracy dyplomowej? Jak pisać pracę dyplomową w czasach koronawirusa? Wszyscy #zostajemywdomu, uniwersytety są zamknięte, biblioteki również nie pracują. Dlatego postanowiliśmy Wam ułatwić pisanie prac dyplomowych, tych licencjackich, magisterskich, inżynierskich i doktoranckich. Poniżej znajdziecie listę stron, które będą przydatne podczas pisania pracy.

Istnieje wiele baz przeszukujących źródła naukowe z artykułami naukowymi, ale też książkami czy czasopismami. Duża część jest bezpłatna. Są to głównie źródła anglojęzyczne, jednak nawet bez znajomości języka angielskiego możemy sobie z tym poradzić np. używając translatorów w Internecie. Oto kilka propozycji serwisów:

Google Scholar

https://scholar.google.com/

Z pewnością ją znacie! Znana i najpopularniejsza wyszukiwarka, która daje możliwość łatwego wyszukiwania i znajdowania odpowiednich naukowych materiałów źródłowych. Uporządkowuje wyniki pod względem wartości (rangi autora, źródła, treści publikacji i ilości cytowań), a także pozwala wyszukiwać dużą liczbę źródeł z wielu dyscyplin.

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra

To inicjatywa Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, która umożliwia dostęp do cyfrowych kopii najcenniejszych zabytków kultury piśmienniczej, kolekcji dzieł sztuki oraz materiałów regionalnych. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego wykorzystuje oprogramowanie dLibra – opracowane i rozwijane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe.

Internetowa Biblioteka Cyfrowa

https://www.jstor.org/open/search/

JSTOR to internetowa biblioteka cyfrowa, która posiada czasopisma, ebooki. Oferuje bezpłatne czytanie online oraz indywidualne subskrypcje dla niepowiązanych naukowców.

SAGE Publishing

https://us.sagepub.com/en-us/nam

SAGE Publishing jest wiodącym międzynarodowym wydawcą czasopism, książek i mediów elektronicznych dla rynków akademickich, edukacyjnych i zawodowych. Od 1965 r. SAGE pomaga informować i edukować globalną społeczność naukowców, praktyków, badaczy i studentów obejmującą szeroki zakres tematów, w tym biznes, nauki humanistyczne, nauki społeczne oraz naukę, technologię i medycynę.

Academia.edu

https://www.academia.edu/

Platforma dla naukowców do dzielenia się artykułami badawczymi. Naukowcy dzielą się tam swoimi badaniami, monitorują, analizują wpływ ich badań oraz śledzą badania prowadzone przez nich naukowców. Ponad 120 milionów naukowców zapisało się na Academia.edu, dodając 25 milionów artykułów.

Szukajwarchiwach.pl

https://szukajwarchiwach.pl/

Szukaj w Archiwach to serwis, którego celem jest udostępnienie w internecie opisów materiałów archiwalnych z archiwów państwowych i innych instytucji. Dzięki niemu możecie skorzystać ze zbiorów bez wychodzenia z domu! Dostęp jest całkowicie otwarty – nie wymaga logowania i jest bezpłatny (materiały, które znajdują się na szukajwarchiwach.pl można swobodnie wykorzystywać, w tym pobierać, kopiować i rozpowszechniać). Pomysłodawcą, twórcą i administratorem serwisu jest Narodowe Archiwum Cyfrowe.

FBC

https://fbc.pionier.net.pl/

Serwis bazuje na opisach publikacji cyfrowych dostępnych w bibliotekach cyfrowych i repozytoriach współpracujących z FBC. Portal daje możliwość wyszukiwania opisów cyfrowych publikacji dostępnych w polskich bibliotekach cyfrowych i repozytoriach współpracujących z FBC. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać ze zbiorów rozpowszechnionych bezpośrednio przez te instytucje.

Elsevier

https://www.elsevier.com

Elsevier to globalna firma, która zajmuje się analizą informacji. Pomaga instytucjom i profesjonalistom w prowadzeniu badań naukowych, a także w rozwijaniu opieki zdrowotnej i poprawianiu wydajności podejmowanych działań dla dobra ludzkości. Elsevier zapewnia internetowe rozwiązania cyfrowe – między innymi ScienceDirect, Scopus, Elsevier Research Intelligence i ClinicalKey – publikuje prawie 2200 czasopism, w tym The Lancet i Cell, oraz ponad 25 000 tytułów książek, w tym wiele kultowych prac referencyjnych. Jeżeli potrzebujecie przeanalizować dokonania naukowe poszczególnych autorów – wykorzystajcie do tego: Scopus.

Free Full PDF

http://www.freefullpdf.com/

Na koniec proponujemy wyszukiwarkę Free Full PDF, czyli bezpłatne artykuły naukowe w formacie PDF. Serwis obecnie posiada około osiemdziesięciu milionów dokumentów.

Rodzaje prac dyplomowych

Do prac dyplomowych zalicza się, min.: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca specjalistyczna, praca podyplomowa, praca doktorska i praca habilitacyjna.

Praca licencjacka

Zarówno praca licencjacka, jak i praca inżynierska powstają na zakończenie studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub w połowie dwustopniowych studiów magisterskich. Napisanie i obrona pracy licencjackiej upoważnia do posługiwania się tytułem licencjata. Natomiast praca inżynierska – umożliwia uzyskanie tytułu inżyniera.

Praca magisterska

Praca magisterska powstaje na koniec studiów drugiego stopnia lub studiów magisterskich. Umożliwia uzyskanie tytułu magistra (wyjątek stanowi tutaj – weterynaria, a także kierunek lekarski oraz lekarsko-dentystyczny, na których Absolwenci nie piszą prac magisterskich).

Praca doktorska

Następny etap edukacji jest uwieńczany napisaniem pracy doktorskiej (dysertacji), która stanowi podstawę do uzyskania stopnia naukowego doktora. Natomiast rozprawę habilitacyjną trzeba napisać aby uzyskać stopień naukowego doktora habilitowanego.

Wyróżnia się trzy rodzaje prac dyplomowych: teoretyczne (opisowe), empiryczne (badawcze) i przeglądowe.

Prace teoretyczne

Prace opisowe to udokumentowane prezentacje teorii analizowanego tematu (opracowania określonej koncepcji lub teorii naukowej). Tego typu prace bazują na specjalistycznej literaturze.
Poprzez pisanie właśnie takiego rodzaju “dzieła”, Student, ma okazję wyrazić swoją znajomość – teoretycznych zagadnień związanych z tematem pracy oraz znajomość literatury przedmiotu. Prace teoretyczne, najczęściej uogólniają i porządkują wiedzę, która była już wcześniej zaprezentowana.

Prace empiryczne

Prace badawcze polegają na przeprowadzaniu własnych badań w terenie i zbieraniu unikalnych materiałów (pozwalają na odkrycie czegoś nowego). Opierają się na bezpośrednim kontakcie z rzeczywistymi osobami i zjawiskami natury. Na podstawie uzyskanych materiałów empirycznych – opisuje się zjawiska, fakty oraz poddaje się je odpowiedniej klasyfikacji i systematyzacji. Celem takiego opisu jest ukazanie genezy zjawisk i czynników, które wpływają na ich przebieg.

Prace przeglądowe

Prace przeglądowe opierają się, przede wszystkim, na analizie porównawczej literatury, która dotyczy określonego problemu. Zatem tego rodzaju prace, to przeanalizowane wyniki badań innych autorów i ich krytyczna ocena. Prace przeglądowe, polegają na usystematyzowanym i wszechstronnym przeglądzie publikacji – w języku polskim, a także w językach obcych.

Prace dyplomowe, mogą stanowić połączenie zarówno pracy opisowej, jak i pracy badawczej. Zwykle podzielone są na dwie części:

 • teoretyczną – opierającą się na merytorycznym opisaniu zjawiska, które będzie badane.
 • empiryczną – będącą opisem zgromadzonego materiału badawczego.
Kiedy zacząć pisanie

Jeżeli chodzi o moment rozpoczęcia pisania pracy licencjackiej, pracy magisterskiej lub innej pracy naukowej, to postaramy się ująć poniżej posiadaną przez nas wiedzę w tym zakresie.

Zacznij na pierwszym roku!

Kiedy należy zacząć pisanie pracy licencjackiej, pracy magisterskiej? Odpowiedź będzie dla Ciebie zaskakująca, a mianowicie – warto już o tym pomyśleć na pierwszym roku studiów.

Dlaczego? Ponieważ dzięki temu rozpoznasz wcześniej – własne zainteresowania, a tym samym zarysuje Ci się w głowie, delikatny obraz Twojej pracy magisterskiej lub innej pracy naukowej, z którą przyjdzie Ci się zmierzyć. Przy okazji ujawnią się Twoje mocne strony, które ułatwią Ci późniejsze pisanie pracy (np. pracy licencjackiej) oraz słabe strony, które pokażą Ci, czego się będziesz jeszcze musiała/ł nauczyć i co w sobie (np. w swoim pisarskim warsztacie) udoskonalić oraz poprawić.

Poza tym, należy już znacznie wcześniej zapoznać się z metodami naukowymi, co wpłynie na późniejsze, następujące zdolności: umiejętność posługiwania się tymi metodami, na poznanie sposobów niezbędnych do rozwiązywania problemów naukowych oraz sposobów badawczego docierania do prawdy i przedstawiania jej poprzez teorię/pojęcia, a także na umiejętność planowania badań (odnosi się to do prac badawczych/eksperymentalnych, np. prac magisterskich). Należy również dużo wcześniej kształtować swoje umiejętności pisarskie, co w przyszłości wpłynie na jakość pracy dyplomowej, zdolność łączenia ze sobą faktów i krytycznego myślenia oraz na samą szybkość jej powstawania.

Wcześniejsze rozpoczęcie pisania pracy licencjackiej, pracy magisterskiej czy też innego rodzaju pracy dyplomowej, zwiększy Twoje szanse na ukończenie jej w terminie. Jeśli jednak masz już dawno za sobą pierwszy rok studiów magisterskich, to ostateczne opracowanie Twojego dzieła, przewidziane jest w ostatnim semestrze tych studiów.

Zarówno praca licencjacka, jak i praca inżynierska pisane są na zakończenie studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub w połowie dwustopniowych studiów magisterskich. Natomiast praca magisterska, opracowywana jest na koniec studiów drugiego stopnia lub studiów magisterskich.

Nie na ostatnią chwilę

Podsumowując! Nie odkładaj pisania pracy dyplomowej na ostatnią chwilę. Praca licencjacka czy też praca magisterska mogą powstać w naprawdę szybkim czasie (nawet w miesiąc, a znamy także przypadki napisania pracy licencjackiej w jeden tydzień). Jednak istnieje wtedy ryzyko, że nie będą one spełniały wszystkich wymogów stawianych pracom dyplomowym, co może ostatecznie wpłynąć na wysokość oceny uzyskiwanej na obronie.

Zanim zaczniesz pisać…

Proces pisania pracy dyplomowej muszą poprzedzać wstępne przemyślenia na temat zbierania materiałów, na których to każda praca licencjacka czy też praca magisterska muszą się opierać. Oczywiście osobiste przemyślenia i refleksje są równie ważne (czy to jeśli chodzi o pracę licencjacką, pracę magisterską czy innego rodzaju pracę dyplomową), ale muszą się zawsze odnosić lub wynikać ze wszelkich materiałów naukowych (książek, czasopism, itp.), które są opracowywane przez specjalistów z danej dziedziny.

Uporządkuj myśli

Zatem, zanim przystąpisz do pisania pracy licencjackiej lub innej – musisz wiedzieć o czym pisać oraz mieć o czym pisać. Dlatego właśnie, zacznij od uporządkowania swoich myśli i preferencji pisarskich (pomyśl na jaki temat, pisałoby Ci się: łatwo, lekko i przyjemnie) oraz zastanów się nad tym, co Cię najbardziej interesuje i o co chciałabyś/łbyś dokładnie zawrzeć w swojej pracy licencjackiej czy też pracy magisterskiej. Nie warto na pewno pisać o czymś wbrew sobie, co nas (mówiąc potocznie) po prostu “nie kręci”. Wiemy od naszych Klientów oraz z własnego doświadczenia, że pisanie o czymś, co nas kompletnie nie interesuje wiążę się tylko z niepotrzebnym stresem i do tego zajmuje bardzo dużo czasu.

Zgromadź materiały

Jeśli już wiesz, co chciałabyś/łbyś zawrzeć w swojej pracy dyplomowej, to przejdź do etapu sprawdzania materiałów do pisania. Błędne jest myślenie, że sprawdzanie takich naukowych treści, powinno odbywać się dopiero od momentu zaakceptowania tematu (przez Twojego promotora). Nic bardziej mylnego. Należy to już zrobić wcześniej! Dlaczego? Przede wszystkim po to, aby dowiedzieć się czy istnieje dostateczny zasób publikacji i wszelkich źródeł z dziedziny, która Cię interesuje. Takie wcześniejsze poszukiwania materiałów naukowych, często uwidaczniają, że jest ich zbyt mało (np. w zbiorach bibliotecznych; a w księgarniach i w Internecie są wręcz nie do zdobycia). W takiej sytuacji nie należy poruszać tematu, którego nie będziesz mogła/mógł podeprzeć na wiarygodnej i naukowej wiedzy.

Należy także zwrócić szczególną uwagę na dostępność materiałów źródłowych, ponieważ zdarza się, że (z uwagi na ich unikalność) nie są one ogólnie dostępne; a jeśli nawet są osiągalne, to często w nieznanych nam językach. Warto także zdawać sobie sprawę z faktu, że jeśli zamierzasz dokonać analizy działalności samorządów bądź firm, to należy do tego podejść niezwykle ostrożnie. Sprawdź wtedy wcześniej czy nie będziesz miała/ł – problemów z uzyskaniem potrzebnych Ci danych. Zdarza się bowiem, że niektóre firmy niechętnie ujawniają informacje o swojej działalności.

Jeśli dostosujesz się do naszych powyższych rad i wskazówek, to ułatwi Ci to w przyszłości pisanie pracy licencjackiej lub pracy magisterskiej. Twoje myślenie o tworzeniu pracy dyplomowej stanie się bardziej uporządkowane i klarowne, a temat Twojego “życiowego dzieła” nie będzie ulegał ciągłym zmianom.

Wybór promotora

Po co promotor?

Promotor pracy dyplomowej ma znaczący wpływ na cały proces powstawania pracy magisterskiej czy też pracy licencjackiej. Dlatego kwestia odpowiedniego doboru osoby, która będzie prowadziła Twoją pracę, jest taka ważna i niestety dość problematyczna. Często zdarza się, że niemożność porozumienia się z Panią Promotor lub Panem Promotorem, utrudnia pisanie pracy magisterskiej, pracy licencjackiej, a czasem prowadzi nawet do konieczności zmiany promotora. Jednak nie jest to takie proste, a wszelkie sporne sprawy rozstrzyga Dziekan (nie zawsze na korzyść Studenta). Zmiana promotora stanowi niezwykle żmudne działanie, które wymaga nie tylko zgody Dziekana Wydziału, ale również dotychczasowego i przyszłego promotora.

Dlatego poruszamy kwestię doboru promotora, aby pomóc Wam wybrać dobrze i to za pierwszym razem (bez zbędnych problemów i przykrych przygód, na które uczulili nas Wasi starsi Koledzy/Dyplomanci).

Musicie wiedzieć, że propozycje seminariów dyplomowych oraz promotorów muszą być przedstawione Studentom nie później niż na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w semestrze poprzedzającym kolejny semestr, na którym ma się rozpocząć seminarium magisterskie, licencjackie (seminarium dyplomowe wspomaga kolejne etapy realizacji pracy dyplomowej, a czas jego trwania określony jest w planach studiów).

Kto może zostać promotorem?

Zacznijmy od tego – kim właściwie jest promotor? Kto może zostać promotorem pracy dyplomowej?

 • Promotorem (promotorką), może być każdy samodzielny pracownik naukowy lub pomocniczy pracownik naukowy. Promotorzy są zawsze wyznaczani przez Dziekana i opiniowani przez Radę Wydziału (spośród profesorów, doktorów habilitowanych lub doktorów o specjalności lub dorobku naukowym, który zgadza się z kierunkiem dyplomowania)
 • Promotorem pracy licencjackiej (lub innej pracy dyplomowej) może być osoba, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora

Jakie są obowiązki promotora?

Promotor sprawuje opiekę nad pracą dyplomową, wpływa na jej kształt i wygląd; odpowiada za merytoryczną i formalną poprawność pracy. Do obowiązków promotora, należą:

 • ustalenie ze Studentem – tematu pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej);
 • pomoc w określeniu przedmiotu, zakresu pracy dyplomowej oraz jej głównych celów;
 • prowadzenie ze Studentami – stałych konsultacji metodologicznych (w ramach seminarium dyplomowego);
 • systematycznego i rzetelnego sprawdzania fragmentów pracy;
 • zatwierdzania kolejnych etapów pracy dyplomowej;
 • omawiania wszelkich zasad korzystania z literatury;
 • udzielenia informacji o strukturze i redakcji pracy licencjackiej, pracy magisterskiej;
 • przekazania wiedzy dotyczącej konsekwencji, jakie wynikają z powodu naruszenia praw autorskich;
 • wystawienia oceny pracy dyplomowej.

Zanim wybierzesz promotora…

Co należy zrobić i wiedzieć – przed dokonaniem wyboru promotora?

 • zorientuj się czy promotor, który Cię interesuje pojawiał się na seminariach, poważnie podchodził do problemów Twoich starszych Kolegów, czy nie utrudniał Im pisania pracy dyplomowej i czy wywiązywał się ze swoich wszystkich obowiązków;
 • upewnij się czy dany promotor zjawiał się i był dostępny na swoich dyżurach;
 • postaraj się zdobyć jak najwięcej informacji na temat zaproponowanych Ci promotorów (np. w czym się specjalizują, czego dotyczą ich publikacje, jakie przedmioty wykładają, itp.);
 • wybierz wymagającego promotora, ale jednocześnie życzliwego i komunikatywnego;
 • nie zastanawiaj się nad wyborem takiego promotora, który prowadzi prace dyplomowe zbyt dużej liczby Studentów. Nie będzie miał wtedy dla Ciebie wystarczająco dużo czasu. Wiemy od naszych Klientów, że tacy promotorzy traktowali Ich ciężką pracę bardzo pobieżnie i nie sprawdzali (ani rzetelnie, ani terminowo) kolejnych rozdziałów pracy dyplomowej, które udawało Im się napisać.
Konspekt pracy

Czym jest konspekt?

Konspekt jest szkicem, planem stanowiącym pewnego rodzaju nawigację po całej pracy. Zaznaczamy, że nie jest spisem treści, ale za to schematem większego tekstu streszczającym jego zawartość i przybliżającym budowę. Jest sporządzany w celu hierarchizacji wiedzy naukowej, aby zaznaczyć, że jakieś fragmenty danej treści mają dla nas większą wartość od innych.

Konspekt najczęściej stosuje się przy pisaniu wszelkich prac naukowychprac licencjackichprac magisterskichprac inżynierskichprac doktorskich. Pozwala zebrać informacje i pomysły na temat badanego zjawiska oraz zobaczyć czy zmierzacie we właściwym kierunku, czy macie jakieś braki w literaturze lub niedostatki wiedzy. Jeśli wszystkie ewentualne niedoskonałości ujawnią się Wam odpowiednio wcześnie, to będziecie mogli na bieżąco skorygować Swoje błędy i dokonać potrzebnych poprawek.

Radzimy Wam zadbać o to, aby konspekty Waszych prac dyplomowych były konspektami solidnymi i wartościowymi. Jeśli się do tego przyłożycie, to zaoszczędzicie wiele pracy i niepotrzebnych nerwów, w kolejnych etapach pisania np. pracy licencjackiej.

Dlaczego przygotowanie konspektu jest ważne?

Podsumowując, przygotowanie konspektu jest tak ważne, ponieważ:

 • umożliwia wyłonienie się mniej lub bardziej całościowego obrazu Waszej pracy licencjackiejpracy magisterskiej dzięki czemu nie odczujecie dezorientacji (Co mam robić? Jak zacząć? Co dalej?);
 • wymusza na Was przyjęcie strategii działania;
 • porządkuje Waszą wiedzę i pomaga skonkretyzować wszystkie luźne i niespójne myśli oraz znaleźć między nimi połączenie;
 • można go przedstawić promotorowi (czasem sam tego wymaga), umożliwi to profesorowi – zapoznanie się z Waszą wizją pracy dyplomowej, co pozwoli na jej skorygowanie.

Jak to zrobić “krok po kroku”?

Nie wiecie, jak zacząć pisanie konspektu? Radzimy Wam skupić się na jego podstawowych elementach, które to obowiązkowo muszą się znaleźć w planie pracy licencjackiejpracy magisterskiej, pracy inżynierskiej czy też innej pracy dyplomowej. Należą do nich:

 • imię i nazwisko dyplomanta;
 • imię i nazwisko promotora;
 • nagłówek (np. “Konspekt pracy licencjackiej”);
 • temat pracy;
 • wstęp (krótkie omówienie kontekstu pracy i motywacji, która spowodowała podjęcie danego tematu);
 • cel pracy (jaką nową jakość może wnieść Wasza praca dyplomowa, jaką potrzebę praca zrealizuje);
 • założenia teoretyczne (w tym miejscu warto przejrzeć materiał naukowy odnoszący się do problematyki Waszej pracy dyplomowej. Ułatwi Wam to dobranie metod badawczych i pomoże zaoszczędzić dużo energii przy pisaniu rozdziału teoretycznego);
 • problem badawczy (jest on najczęściej formułowany jako pytanie odnoszące się do sedna pracy licencjackiej, pracy magisterskiej czy też pracy inżynierskiej);
 • metodologia badań własnych (metody, techniki, narzędzia badawcze), sposób przeprowadzenia badań oraz określenie badanej grupy (próba badawcza/przedmiot badań);
 • spis treści (ze szczegółowym wyjaśnieniem jego zawartości; orientacyjne podanie objętości kolejnych rozdziałów);
 • harmonogram (zorganizowanie pisarskich działań poprzez określenie dokładnych dat realizacji poszczególnych części pracy dyplomowej);
 • literatura/bibliografia (dokonanie listy źródeł informacyjnych i materiałów niezbędnych do napisania np. pracy magisterskiej, czyli: książek, dokumentacji, czasopism, stron internetowych, niepublikowanych materiałów);
 • propozycje wykorzystania wyników pracy.

Pamiętajcie, że konspekt powinien posiadać objętość od 3 do 10-u stron formatu A4. Mamy nadzieję, że przekonaliście się do konspektu jako dobrej metody porządkowania wiedzy i tworzenia strategii działania. Informacje zawarte w konspekcie znajdą proste przełożenie w Waszej pracy licencjackiejpracy magisterskiej czy też pracy inżynierskiej. Wystarczy zawrzeć w konspekcie/planie pracy dyplomowej wszystkie powyższe elementy i zanim się obejrzycie Wasza praca naukowa będzie już prawie gotowa.

Pobierz szablon, który ułatwi Ci przygotowanie idealnego konspektu