Kiedy zacząć pisanie

Jeżeli chodzi o moment rozpoczęcia pisania pracy licencjackiej, pracy magisterskiej lub innej pracy naukowej, to postaramy się ująć poniżej posiadaną przez nas wiedzę w tym zakresie.

Zacznij na pierwszym roku!

Kiedy należy zacząć pisanie pracy licencjackiej, pracy magisterskiej? Odpowiedź będzie dla Ciebie zaskakująca, a mianowicie – warto już o tym pomyśleć na pierwszym roku studiów.

Dlaczego? Ponieważ dzięki temu rozpoznasz wcześniej – własne zainteresowania, a tym samym zarysuje Ci się w głowie, delikatny obraz Twojej pracy magisterskiej lub innej pracy naukowej, z którą przyjdzie Ci się zmierzyć. Przy okazji ujawnią się Twoje mocne strony, które ułatwią Ci późniejsze pisanie pracy (np. pracy licencjackiej) oraz słabe strony, które pokażą Ci, czego się będziesz jeszcze musiała/ł nauczyć i co w sobie (np. w swoim pisarskim warsztacie) udoskonalić oraz poprawić.

Poza tym, należy już znacznie wcześniej zapoznać się z metodami naukowymi, co wpłynie na późniejsze, następujące zdolności: umiejętność posługiwania się tymi metodami, na poznanie sposobów niezbędnych do rozwiązywania problemów naukowych oraz sposobów badawczego docierania do prawdy i przedstawiania jej poprzez teorię/pojęcia, a także na umiejętność planowania badań (odnosi się to do prac badawczych/eksperymentalnych, np. prac magisterskich). Należy również dużo wcześniej kształtować swoje umiejętności pisarskie, co w przyszłości wpłynie na jakość pracy dyplomowej, zdolność łączenia ze sobą faktów i krytycznego myślenia oraz na samą szybkość jej powstawania.

Wcześniejsze rozpoczęcie pisania pracy licencjackiej, pracy magisterskiej czy też innego rodzaju pracy dyplomowej, zwiększy Twoje szanse na ukończenie jej w terminie. Jeśli jednak masz już dawno za sobą pierwszy rok studiów magisterskich, to ostateczne opracowanie Twojego dzieła, przewidziane jest w ostatnim semestrze tych studiów.

Zarówno praca licencjacka, jak i praca inżynierska pisane są na zakończenie studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub w połowie dwustopniowych studiów magisterskich. Natomiast praca magisterska, opracowywana jest na koniec studiów drugiego stopnia lub studiów magisterskich.

Nie na ostatnią chwilę

Podsumowując! Nie odkładaj pisania pracy dyplomowej na ostatnią chwilę. Praca licencjacka czy też praca magisterska mogą powstać w naprawdę szybkim czasie (nawet w miesiąc, a znamy także przypadki napisania pracy licencjackiej w jeden tydzień). Jednak istnieje wtedy ryzyko, że nie będą one spełniały wszystkich wymogów stawianych pracom dyplomowym, co może ostatecznie wpłynąć na wysokość oceny uzyskiwanej na obronie.

Zanim zaczniesz pisać…

Proces pisania pracy dyplomowej muszą poprzedzać wstępne przemyślenia na temat zbierania materiałów, na których to każda praca licencjacka czy też praca magisterska muszą się opierać. Oczywiście osobiste przemyślenia i refleksje są równie ważne (czy to jeśli chodzi o pracę licencjacką, pracę magisterską czy innego rodzaju pracę dyplomową), ale muszą się zawsze odnosić lub wynikać ze wszelkich materiałów naukowych (książek, czasopism, itp.), które są opracowywane przez specjalistów z danej dziedziny.

Uporządkuj myśli

Zatem, zanim przystąpisz do pisania pracy licencjackiej lub innej – musisz wiedzieć o czym pisać oraz mieć o czym pisać. Dlatego właśnie, zacznij od uporządkowania swoich myśli i preferencji pisarskich (pomyśl na jaki temat, pisałoby Ci się: łatwo, lekko i przyjemnie) oraz zastanów się nad tym, co Cię najbardziej interesuje i o co chciałabyś/łbyś dokładnie zawrzeć w swojej pracy licencjackiej czy też pracy magisterskiej. Nie warto na pewno pisać o czymś wbrew sobie, co nas (mówiąc potocznie) po prostu “nie kręci”. Wiemy od naszych Klientów oraz z własnego doświadczenia, że pisanie o czymś, co nas kompletnie nie interesuje wiążę się tylko z niepotrzebnym stresem i do tego zajmuje bardzo dużo czasu.

Zgromadź materiały

Jeśli już wiesz, co chciałabyś/łbyś zawrzeć w swojej pracy dyplomowej, to przejdź do etapu sprawdzania materiałów do pisania. Błędne jest myślenie, że sprawdzanie takich naukowych treści, powinno odbywać się dopiero od momentu zaakceptowania tematu (przez Twojego promotora). Nic bardziej mylnego. Należy to już zrobić wcześniej! Dlaczego? Przede wszystkim po to, aby dowiedzieć się czy istnieje dostateczny zasób publikacji i wszelkich źródeł z dziedziny, która Cię interesuje. Takie wcześniejsze poszukiwania materiałów naukowych, często uwidaczniają, że jest ich zbyt mało (np. w zbiorach bibliotecznych; a w księgarniach i w Internecie są wręcz nie do zdobycia). W takiej sytuacji nie należy poruszać tematu, którego nie będziesz mogła/mógł podeprzeć na wiarygodnej i naukowej wiedzy.

Należy także zwrócić szczególną uwagę na dostępność materiałów źródłowych, ponieważ zdarza się, że (z uwagi na ich unikalność) nie są one ogólnie dostępne; a jeśli nawet są osiągalne, to często w nieznanych nam językach. Warto także zdawać sobie sprawę z faktu, że jeśli zamierzasz dokonać analizy działalności samorządów bądź firm, to należy do tego podejść niezwykle ostrożnie. Sprawdź wtedy wcześniej czy nie będziesz miała/ł – problemów z uzyskaniem potrzebnych Ci danych. Zdarza się bowiem, że niektóre firmy niechętnie ujawniają informacje o swojej działalności.

Jeśli dostosujesz się do naszych powyższych rad i wskazówek, to ułatwi Ci to w przyszłości pisanie pracy licencjackiej lub pracy magisterskiej. Twoje myślenie o tworzeniu pracy dyplomowej stanie się bardziej uporządkowane i klarowne, a temat Twojego “życiowego dzieła” nie będzie ulegał ciągłym zmianom.

Wybór promotora

Po co promotor?

Promotor pracy dyplomowej ma znaczący wpływ na cały proces powstawania pracy magisterskiej czy też pracy licencjackiej. Dlatego kwestia odpowiedniego doboru osoby, która będzie prowadziła Twoją pracę, jest taka ważna i niestety dość problematyczna. Często zdarza się, że niemożność porozumienia się z Panią Promotor lub Panem Promotorem, utrudnia pisanie pracy magisterskiej, pracy licencjackiej, a czasem prowadzi nawet do konieczności zmiany promotora. Jednak nie jest to takie proste, a wszelkie sporne sprawy rozstrzyga Dziekan (nie zawsze na korzyść Studenta). Zmiana promotora stanowi niezwykle żmudne działanie, które wymaga nie tylko zgody Dziekana Wydziału, ale również dotychczasowego i przyszłego promotora.

Dlatego poruszamy kwestię doboru promotora, aby pomóc Wam wybrać dobrze i to za pierwszym razem (bez zbędnych problemów i przykrych przygód, na które uczulili nas Wasi starsi Koledzy/Dyplomanci).

Musicie wiedzieć, że propozycje seminariów dyplomowych oraz promotorów muszą być przedstawione Studentom nie później niż na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w semestrze poprzedzającym kolejny semestr, na którym ma się rozpocząć seminarium magisterskie, licencjackie (seminarium dyplomowe wspomaga kolejne etapy realizacji pracy dyplomowej, a czas jego trwania określony jest w planach studiów).

Kto może zostać promotorem?

Zacznijmy od tego – kim właściwie jest promotor? Kto może zostać promotorem pracy dyplomowej?

 • Promotorem (promotorką), może być każdy samodzielny pracownik naukowy lub pomocniczy pracownik naukowy. Promotorzy są zawsze wyznaczani przez Dziekana i opiniowani przez Radę Wydziału (spośród profesorów, doktorów habilitowanych lub doktorów o specjalności lub dorobku naukowym, który zgadza się z kierunkiem dyplomowania)
 • Promotorem pracy licencjackiej (lub innej pracy dyplomowej) może być osoba, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora

Jakie są obowiązki promotora?

Promotor sprawuje opiekę nad pracą dyplomową, wpływa na jej kształt i wygląd; odpowiada za merytoryczną i formalną poprawność pracy. Do obowiązków promotora, należą:

 • ustalenie ze Studentem – tematu pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej);
 • pomoc w określeniu przedmiotu, zakresu pracy dyplomowej oraz jej głównych celów;
 • prowadzenie ze Studentami – stałych konsultacji metodologicznych (w ramach seminarium dyplomowego);
 • systematycznego i rzetelnego sprawdzania fragmentów pracy;
 • zatwierdzania kolejnych etapów pracy dyplomowej;
 • omawiania wszelkich zasad korzystania z literatury;
 • udzielenia informacji o strukturze i redakcji pracy licencjackiej, pracy magisterskiej;
 • przekazania wiedzy dotyczącej konsekwencji, jakie wynikają z powodu naruszenia praw autorskich;
 • wystawienia oceny pracy dyplomowej.

Zanim wybierzesz promotora…

Co należy zrobić i wiedzieć – przed dokonaniem wyboru promotora?

 • zorientuj się czy promotor, który Cię interesuje pojawiał się na seminariach, poważnie podchodził do problemów Twoich starszych Kolegów, czy nie utrudniał Im pisania pracy dyplomowej i czy wywiązywał się ze swoich wszystkich obowiązków;
 • upewnij się czy dany promotor zjawiał się i był dostępny na swoich dyżurach;
 • postaraj się zdobyć jak najwięcej informacji na temat zaproponowanych Ci promotorów (np. w czym się specjalizują, czego dotyczą ich publikacje, jakie przedmioty wykładają, itp.);
 • wybierz wymagającego promotora, ale jednocześnie życzliwego i komunikatywnego;
 • nie zastanawiaj się nad wyborem takiego promotora, który prowadzi prace dyplomowe zbyt dużej liczby Studentów. Nie będzie miał wtedy dla Ciebie wystarczająco dużo czasu. Wiemy od naszych Klientów, że tacy promotorzy traktowali Ich ciężką pracę bardzo pobieżnie i nie sprawdzali (ani rzetelnie, ani terminowo) kolejnych rozdziałów pracy dyplomowej, które udawało Im się napisać.
Konspekt pracy

Czym jest konspekt?

Konspekt jest szkicem, planem stanowiącym pewnego rodzaju nawigację po całej pracy. Zaznaczamy, że nie jest spisem treści, ale za to schematem większego tekstu streszczającym jego zawartość i przybliżającym budowę. Jest sporządzany w celu hierarchizacji wiedzy naukowej, aby zaznaczyć, że jakieś fragmenty danej treści mają dla nas większą wartość od innych.

Konspekt najczęściej stosuje się przy pisaniu wszelkich prac naukowychprac licencjackichprac magisterskichprac inżynierskichprac doktorskich. Pozwala zebrać informacje i pomysły na temat badanego zjawiska oraz zobaczyć czy zmierzacie we właściwym kierunku, czy macie jakieś braki w literaturze lub niedostatki wiedzy. Jeśli wszystkie ewentualne niedoskonałości ujawnią się Wam odpowiednio wcześnie, to będziecie mogli na bieżąco skorygować Swoje błędy i dokonać potrzebnych poprawek.

Radzimy Wam zadbać o to, aby konspekty Waszych prac dyplomowych były konspektami solidnymi i wartościowymi. Jeśli się do tego przyłożycie, to zaoszczędzicie wiele pracy i niepotrzebnych nerwów, w kolejnych etapach pisania np. pracy licencjackiej.

Dlaczego przygotowanie konspektu jest ważne?

Podsumowując, przygotowanie konspektu jest tak ważne, ponieważ:

 • umożliwia wyłonienie się mniej lub bardziej całościowego obrazu Waszej pracy licencjackiejpracy magisterskiej dzięki czemu nie odczujecie dezorientacji (Co mam robić? Jak zacząć? Co dalej?);
 • wymusza na Was przyjęcie strategii działania;
 • porządkuje Waszą wiedzę i pomaga skonkretyzować wszystkie luźne i niespójne myśli oraz znaleźć między nimi połączenie;
 • można go przedstawić promotorowi (czasem sam tego wymaga), umożliwi to profesorowi – zapoznanie się z Waszą wizją pracy dyplomowej, co pozwoli na jej skorygowanie.

Jak to zrobić “krok po kroku”?

Nie wiecie, jak zacząć pisanie konspektu? Radzimy Wam skupić się na jego podstawowych elementach, które to obowiązkowo muszą się znaleźć w planie pracy licencjackiejpracy magisterskiej, pracy inżynierskiej czy też innej pracy dyplomowej. Należą do nich:

 • imię i nazwisko dyplomanta;
 • imię i nazwisko promotora;
 • nagłówek (np. “Konspekt pracy licencjackiej”);
 • temat pracy;
 • wstęp (krótkie omówienie kontekstu pracy i motywacji, która spowodowała podjęcie danego tematu);
 • cel pracy (jaką nową jakość może wnieść Wasza praca dyplomowa, jaką potrzebę praca zrealizuje);
 • założenia teoretyczne (w tym miejscu warto przejrzeć materiał naukowy odnoszący się do problematyki Waszej pracy dyplomowej. Ułatwi Wam to dobranie metod badawczych i pomoże zaoszczędzić dużo energii przy pisaniu rozdziału teoretycznego);
 • problem badawczy (jest on najczęsciej formułowany jako pytanie odnoszące się do sedna pracy licencjackiej, pracy magisterskiej czy też pracy inżynierskiej);
 • metodologia badań własnych (metody, techniki, narzędzia badawcze), sposób przeprowadzenia badań oraz określenie badanej grupy (próba badawcza/przedmiot badań);
 • spis treści (ze szczegółowym wyjaśnieniem jego zawartości; orientacyjne podanie objętości kolejnych rozdziałów);
 • harmonogram (zorganizowanie pisarskich działań poprzez określenie dokładnych dat realizacji poszczególnych części pracy dyplomowej);
 • literatura/bibliografia (dokonanie listy źródeł informacyjnych i materiałów niezbędnych do napisania np. pracy magisterskiej, czyli: książek, dokumentacji, czasopism, stron internetowych, niepublikowanych materiałów);
 • propozycje wykorzystania wyników pracy.

Pamiętajcie, że konspekt powinien posiadać objętość od 3 do 10-u stron formatu A4. Mamy nadzieję, że przekonaliście się do konspektu jako dobrej metody porządkowania wiedzy i tworzenia strategii działania. Informacje zawarte w konspekcie znajdą proste przełożenie w Waszej pracy licencjackiejpracy magisterskiej czy też pracy inżynierskiej. Wystarczy zawrzeć w konspekcie/planie pracy dyplomowej wszystkie powyższe elementy i zanim się obejrzycie Wasza praca naukowa będzie już prawie gotowa.

Promocja “świąteczno-noworoczna”

W okresie świątecznym przygotowaliśmy dla naszych Klientów szereg zniżek. Oferta promocyjna obejmuje przygotowanie materiałów na poziomie prac magisterskich, licencjackich, projektów zaliczeniowych czy podyplomowych.

Zamawiając u nas pracę, w okresie od  6 grudnia 2020 do 6 stycznia 2021 możesz liczyć na specjalne rabaty cenowe. Każdą pracę w języku polskim o objętości min. 50 stron, opłaconą w całości w formie jednorazowej przedpłaty nagrodzimy nawet 30% rabatem*.

Warunki przyznania rabatu:

 1. Objętość pracy – min. 50 stron
 2. Termin realizacji zlecenia – min. 31 dni
 3. Zamówienie zostanie złożone pomiędzy 6 grudnia 2020 a 6 stycznia 2021
 4. Zamówienie zostanie opłacone w formie jednorazowej przedpłaty przelewem bankowym.

* Wysokość rabatu od 20 do 30% ustalana jest indywidualnie w zależności od tematyki zlecenia. Promocja “świąteczno-noworoczna” nie łączy się z innymi promocjami.

Pisanie prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych. Szeroki wachlarz dziedzin w tym: administracja, zarządzanie, pedagogika, socjologia, resocjalizacja, psychologia, pielęgniarstwo, hotelarstwo, turystyka, wychowanie fizyczne, fizjoterapia, górnictwo, geodezja i wiele innych...

Ełk pisanie prac.