REGULAMIN

Zasady współpracy między Zespołem PiszemyPrace.pl, a Klientami określa poniższy Regulamin. Każda osoba nawiązująca z nami współpracę automatycznie akceptuje postanowienia Regulaminu.


Wszystkie prace napisane przez PiszemyPrace.pl można wykorzystywać tylko w celach informacyjnych. Przygotowany materiał można wykorzystać tylko jako wzór do napisania własnej pracy. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa autorskiego oraz art. 270 paragraf 1, art. 272 i art. 273 KK. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezgodne z prawem wykorzystanie tych materiałów.

 

 1. Czas realizacji oraz forma i termin płatności ustalane są w momencie podjęcia współpracy i każdorazowo ustalane są indywidualnie.
 2. Kolejne części pracy przekazywane są Zleceniodawcy po dokonaniu ustalonej wpłaty.
 3. Poprawki merytoryczne są wliczone w cenę pracy i dokonywane są bezpłatnie w ciągu 7 lub 14 dni od chwili przekazania przez Serwis materiałów – całości lub rozdziału. Po tym terminie poprawki są płatne. Bezpłatnie realizowane są wyłącznie poprawki merytoryczne.
 4. Każde zlecenie realizowane jest w języku polskim, czcionką 12 Times New Roman, interlinia 1,5, standardowe marginesy oraz przypisy u dołu strony (w formacie: Kowalski J., "O Polsce", Wyd. Katowice, 1999, s. 11-17.) W przypadku innych wytycznych dotyczących przypisów Zleceniodawca zobowiązany jest poinformować w momencie składania zamówienia.
 5. Przekazanie przez Zleceniodawcę płatności na rachunek PiszemyPrace.pl jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 1. Opracowania naukowe, materiały edukacyjne, analizy, biznes plany i inne teksty są zawsze realizowane na indywidualne zlecenie i zgodnie z wszystkimi wytycznymi Zleceniodawcy oraz nie podlegają dalszej odsprzedaży.
 2. Realizacja zlecenia przebiega w następujący sposób:
  1. ZAPYTANIE KLIENTA Kontakt za pośrednictwem poczty e-mail (redaktor@piszemyprace.pl) bądź formularz zamówienia. Preferowaną formą wysyłania zamówienia jest formularz zamówienia.
  2. ODPOWIEDŹ SERWISU Po przesłaniu Zamówienia redakcja Serwisu sprawdza w czasie do 24 godzin możliwość wykonaniu zamówionej usługi i informuje Zleceniodawcę.
  3. DECYZJA KLIENTA Po otrzymaniu odpowiedzi od naszego zespołu Zleceniodawca w ciągu 24 godzin powinien się do niej ustosunkować, tj. poinformować redakcję Serwisu o decyzji w sprawie zlecenia. Po upływie 24 godzin redakcja Serwisu ma możliwość zmiany postanowień umowy.
  4. POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA Na adres e-mail Zleceniodawcy przekazywana jest umowa realizacji zlecenia, w której określone zostają szczegóły realizacji zlecenia, termin realizacji oraz dane do wpłaty za całość zlecenia lub jego poszczególne rozdziały.
  5. WPŁATA ZA ZAMÓWIENIE Zleceniodawca dokonuje wpłaty za całość lub fragment zlecenia na rachunek bankowy PiszemyPrace.pl
  6. PRZEKAZANIE DANYCH DO PANELU KLIENTA Po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym PiszemyPrace.pl przekazujemy Zleceniodawcy dane dostępowe do Panelu Klienta, w którym znajdują się informacje nt zlecenia, oraz system dyskusji, za pomocą którego Zleceniodawca może kontaktować się z redaktorem odpowiedzialnym za realizację zlecenia. Na tym etapie Zleceniodawca może zgłosić chęć otrzymania faktury VAT za zrealizowaną wpłatę. W tym celu należy napisać e-mail na adres faktury@edu-kreacja.pl i podać dane do jej wystawienia oraz numer zlecenia.
  7. PRZEKAZANIE ZAMÓWIONEGO MATERIAŁU W ustalonym terminie redakcja serwisu przekaże zamówiony materiał. Będzie on do pobrania w Panelu Klienta w formie archiwum .zip, które zawiera plik w formacie .doc i .pdf.
  8. Jeżeli zamówienie realizowane jest etapami, to dalszy przebieg realizacji zamówienia następuje od punktu 5.
 3. Wpłaty za przyjęte zlecenie realizowane są zwykle w formie przedpłaty za całość zamówienia. Opracowania naukowe do 30 stron i/lub w terminie do 10 dni płatne są z góry za całość. Przy dłuższych terminach i większej objętości płatność może być realizowana w formie ratalnej.
 4. Tylko wytyczne przesłane mailem bądź formularzem zamówienia są wiążące dla redakcji Serwisu, a Zleceniodawca ma prawo do nieodpłatnych poprawek, jeśli tych wytycznych nie spełnimy.
 5. Zleceniodawca po zapoznaniu się z przesłanymi przez nas materiałami może wnieść swoje zastrzeżenia lub uwagi, zgodnie z którymi poprawiamy opracowanie.
 6. Wraz z przesłanymi materiałami edukacyjnymi Klientowi przekazywane są prawa autorskie majątkowe do tych materiałów pod warunkiem realizacji zamówienia w całości. Oznacza to, iż Serwis PiszemyPrace.pl nie ma prawa w żaden sposób wykorzystywać przesłanych materiałów w przyszłości.
 7. W przypadku rezygnacji z realizacji usługi Zleceniodawca zobowiązany jest do dokonania wpłaty 80% ustalonej kwoty w terminie nieprzekraczającym 7 dni od momentu jej zgłoszenia (w przypadku rozliczenia ratalnego). Jeżeli wpłata została zrealizowana w formie jednorazowej przedpłaty Zleceniodawcy rezygnującemu z usługi nie przysługuje zwrot wpłaconych środków.
 8. W przypadku płatności ratalnej, brak wpłaty w terminie za kolejną część zamówienia skutkuje rozwiązaniem umowy w terminie natychmiastowym. Zleceniodawcy przysługuje prawo zwrotu w wysokości do 10% poniesionych kosztów za materiał jeszcze nie zrealizowany. Zwrot realizowany jest w ciągu 30 dni roboczych na wniosek Zleceniodawcy.
 1. Podstawą do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji jest przesłanie za pośrednictwem formularza informacji czego reklamacja dotyczy.
 2. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest fakt, że przesłany materiał nie spełnia wszystkich wytycznych określonych w formularzu zamówienia i/lub korespondencji mailowej zawierającej wytyczne do części jeszcze niezrealizowanej.
 3. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest fakt, że zlecenie nie jest na odpowiednim poziomie merytorycznym wymaganym dla prac danego poziomu.
 4. Klient ma prawo do bezpłatnych poprawek przez cały okres realizacji zlecenia (w przypadku trwania realizacji) oraz w ciągu 7 dni od zakończenia realizacji krótkiego zlecenia - do 30 stron oraz 14 dni – przy zleceniach o objętości powyżej 30 stron.
 5. Po upływie powyższego terminu Serwis PiszemyPrace.pl ma prawo odmówienia dokonania poprawek lub naliczenia dodatkowej opłaty za wykonanie poprawek.
 6. Czas realizacji poprawek wynosi 7 dni w przypadku prac do 30 stron i 14 dni w przypadku prac powyżej 30 stron.
 7. W przypadku niemożności poprawienia zamówionego materiału Klient ma prawo żądać częściowej rekompensaty w wysokości do 10% łącznych dokonanych wpłat. Wysokość rekompensaty ustalana jest indywidualnie w drodze negocjacji na wniosek Zleceniodawcy.